Herbas


Viešųjų pirkimų tarnyba


Pradinis Svetainės medis English El.paštas Neįgaliesiems
Vpt logotipas
Kareivių g. 1
LT-08221 VilniusSpausdinti | atsidarys naujas langas
________________

Dažniausiai užduodami klausimai

Patikslinkite paieškos kriterijus:
Ataskaitos

 • Centralizuoti pirkimai

 • CVP IS (dėl darbo su atnaujinta CVP IS)

 • Derybos

 • Elektroninis parašas

 • Ginčai

 • Inovatyvūs pirkimai

  • 50. Kokius kvalifikacinius reikalavimus gali nustatyti perkančioji organizacija, atlikdama inovatyvų viešąjį pirkimą? (Atsakyta 2013-12-18)
   50. Kokius kvalifikacinius reikalavimus gali nustatyti perkančioji organizacija, atlikdama inovatyvų viešąjį pirkimą?

   Perkančioji organizacija, vykdydama inovatyvų viešąjį pirkimą, gali nustatyti patirties vykdant inovacinę veiklą (pvz. atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, tiekiant į rinką naujus, ar iš esmės pagerintus gaminius, paslaugas, technologijas) reikalavimus – tai galėtų būti reikalavimas per tam tikrą laikotarpį būti įvykdžius ar vykdyti su inovacine veikla (ją konkrečiai įvardinant) susijusią pirkimo sutartį, taip pat galėtų būti reikalaujama, kad asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą, turėtų tam tikros trukmės patirtį vykdant inovacinę veiklą (pvz. 3 metų panašių darbų patirtį vykdant X veiklą (nurodant konkrečią veiklą)).
   Taip pat atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija, atvejais, kai tikrinama tiekėjų kvalifikacija, pirkimo dokumentuose visada privalo nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąlygą, draudžiančią tiekėjams dalyvauti viešajame pirkime, o kitus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, kokių, jos manymu, dėl objektyvių priežasčių reikia, gali nustatyti vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 33 – 37 straipsnių nuostatomis.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-12-18   Suskleisti
  • 51. Kokį vertinimo kriterijų perkančiajai organizacijai rekomenduotina pasirinkti, norint atlikti inovatyvų viešąjį pirkimą? (Atsakyta 2012-12-20)
   51. Kokį vertinimo kriterijų perkančiajai organizacijai rekomenduotina pasirinkti, norint atlikti inovatyvų viešąjį pirkimą?

   Atsakymas. Tarptautinio pirkimo atveju perkančiajai organizacijai patartina pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Atliekant supaprastintus pirkimus perkančiajai organizacijai patartina pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų arba pagal perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar nesudaro išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams, pažeidžiant šio Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-12-20   Suskleisti
  • 52. Kur galima rasti informacijos apie inovatyvius viešuosius pirkimus, jų vykdymo praktiką? (Atsakyta 2011-11-08)
   52. Kur galima rasti informacijos apie inovatyvius viešuosius pirkimus, jų vykdymo praktiką?

   Informaciją apie inovatyvius viešuosius pirkimus galite rasti Inovatyvių sprendimų viešuosiuose pirkimuose geros praktikos 10 elementų vadove (angl. k. Guide on dealing with Innovative solutions in Public procurement. 10 elements of good practice), kurį parengė Europos Komisija. Jame pateikiama 10 gerosios patirties pavyzdžių, kaip galima skatinti inovacijas vykdant viešuosius pirkimus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-08   Suskleisti
  • 53. Kokį viešojo pirkimo būdą perkančiajai organizacijai reikėtų pasirinkti, norint atlikti inovatyvų viešąjį pirkimą? (Atsakyta 2011-11-07)
   53. Kokį viešojo pirkimo būdą perkančiajai organizacijai reikėtų pasirinkti, norint atlikti inovatyvų viešąjį pirkimą?

   Perkančioji organizacija, norėdama įsigyti inovatyvių produktų, galėtų vykdyti atvirą konkursą (tarptautinio pirkimo atveju), nustatyti reikalavimus techninei specifikacijai (apibūdinti norimą rezultatą arba nurodyti pirkimo objekto funkcinius reikalavimus), taip pat gali nustatyti galimybę tiekėjams teikti alternatyvius pasiūlymus (tik tuo atveju, kai pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus). Perkančioji organizacija taip pat galėtų vykdyti konkurencinį dialogą (tarptautinio pirkimo atveju), jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos sąlygos. Konkurencinis dialogas sudaro galimybę perkančiajai organizacijai dar pradiniame pirkimo etape konsultuotis su tiekėjais dėl šiuolaikiškiausių projekto įgyvendinimo sprendinių. Vykdydamos supaprastintus pirkimus, perkančiosios organizacijos renkasi tokius pirkimo būdus, kokie nustatyti supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-07   Suskleisti
  • 54. Kas yra inovatyvūs viešieji pirkimai? (Atsakyta 2011-11-07)
   54. Kas yra inovatyvūs viešieji pirkimai?

   Inovatyvūs viešieji pirkimai – tokie viešieji pirkimai, kai perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, į viešojo pirkimo sąlygas įtraukia kriterijus, skatinančius tiekėjus kurti ir pasiūlyti inovatyvių produktų (Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategija, patvirtinta Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1332 (Žin., 2009, Nr. 127-5496).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-07   Suskleisti
 • Komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms

 • Konkurso sąlygos

 • Korupcijos prevencija

  • 67. Ar perkančioji organizacija gali numatyti vieningą viešųjų pirkimų korupcijos prevencijos vykdymo tvarką sau pavaldžiose įstaigose? (Atsakyta 2014-01-16)
   67. Ar perkančioji organizacija gali numatyti vieningą viešųjų pirkimų korupcijos prevencijos vykdymo tvarką sau pavaldžiose įstaigose?

   Atsakymas. Taip. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 81-3962) 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatyta, kad Lietuvos Respublikoje valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka steigti padalinius, skirtus vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę atitinkamos valstybės ir savivaldybės bei nevalstybinės įstaigos veiklos srityje, arba paskirti asmenis, kuriems pavedama atlikti šią funkciją, taip pat nustatyti priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinėse įstaigose. Tarpžinybinio bendradarbiavimo tvarką taip pat nustato Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83-3015).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-16   Suskleisti
  • 68. Ar kiekviena perkančioji organizacija privalo turėti prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę atliekantį asmenį ar padalinį? (Atsakyta 2014-01-16)
   68. Ar kiekviena perkančioji organizacija privalo turėti prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę atliekantį asmenį ar padalinį?

   Atsakymas. Perkančioji organizacija, įvertinusi žmogiškuosius, finansinius išteklius ir numatomas pirkimų vidaus kontrolės sąnaudas, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, neprivalo, tačiau gali atitinkamam asmeniui ar padaliniui pavesti atlikti minėtas funkcijas (Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui, patvirtintų 2011 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-204 (Žin., 2012, Nr. 5-165), 7 punktas).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-16   Suskleisti
  • 69. Kaip turėtų elgtis viešojo pirkimo komisijos narys, gavęs korupcinio pobūdžio pasiūlymą (pvz. (ne)tiesioginis pasiūlymas dėl atlygio sumokėjimo, priėmus palankų sprendimą tiekėjo atžvilgiu) iš tiekėjo, dalyvaujančio viešojo pirkimo konkurse, arba žinodamas, kad kitas komisijos narys yra gavęs tokį pasiūlymą? (Atsakyta 2014-01-16)
   69. Kaip turėtų elgtis viešojo pirkimo komisijos narys, gavęs korupcinio pobūdžio pasiūlymą (pvz. (ne)tiesioginis pasiūlymas dėl atlygio sumokėjimo, priėmus palankų sprendimą tiekėjo atžvilgiu) iš tiekėjo, dalyvaujančio viešojo pirkimo konkurse, arba žinodamas, kad kitas komisijos narys yra gavęs tokį pasiūlymą?

   Atsakymas. Viešojo pirkimo komisijos narys, gavęs bet kokį abejotiną korupcinio pobūdžio pasiūlymą iš tiekėjo, dalyvaujančio viešojo pirkimo konkurse, arba žinantis, kad kitas komisijos narys yra gavęs tokį pasiūlymą, turi apie tai pranešti savo vadovui (-ams) (taip pat rekomenduojama apie tai palikti pranešimą Specialiųjų tyrimų tarnybai internetinėje svetainėje adresu: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/). Taip pat Komisijos narys turi teisę atsistatydinti, jeigu pagrįstai įtaria, kad pirkimai yra vykdomi netinkamai ir savo sprendimais komisijoje jis negali to pakeisti, pavyzdžiui, komisijos nariai yra įtakojami kitų asmenų ir negali savarankiškai balsuoti priimant sprendimu (Viešojo pirkimo komisijos nario atmintinė, patvirtinta 2010 m. vasario 8 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu 1S-22).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-16   Suskleisti
  • 70. Ar gali perkančioji organizacija tiekėjo prašymu, nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, atskleisti informaciją, kokie tiekėjai jau yra pateikę pasiūlymus? (Atsakyta 2012-09-28)
   70. Ar gali perkančioji organizacija tiekėjo prašymu, nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, atskleisti informaciją, kokie tiekėjai jau yra pateikę pasiūlymus?

   Atsakymas. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas perkančioji organizacija negali atskleisti informacijos, kokie tiekėjai jau yra pateikę pasiūlymus. Tai skirta tam, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjai vieni apie kitus nieko nežinotų, taip užtikrinant skaidrumo principo įgyvendinimą, siekiant išvengti susitarimų tarp tiekėjų.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-09-28   Suskleisti
  • 71. Ar perkančiosios organizacijos vadovas gali pavesti vienam asmeniui (struktūriniam padaliniui) to paties pirkimų proceso vykdymo ir kontrolės funkcijas? (Atsakyta 2012-09-28)
   71. Ar perkančiosios organizacijos vadovas gali pavesti vienam asmeniui (struktūriniam padaliniui) to paties pirkimų proceso vykdymo ir kontrolės funkcijas?

   Atsakymas. Siekiant kuriamos ar jau sukurtos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemos efektyvumo, nerekomenduojama vienam asmeniui (struktūriniam padaliniui) priskirti to paties pirkimų proceso vykdymo ir kontrolės funkcijų, taip pat suteikti vienam asmeniui pernelyg daug įgaliojimų (Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui, patvirtintų 2011 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-204 (Žin., 2012, Nr. 5-165), 10 punktas).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-09-28   Suskleisti
  • 72. Ar perkančiosios organizacijos vadovas gali pasirašyti pirkimo sutartį, jei jis yra susijęs su pirkimo sutartį laimėjusiu tiekėju ir dėl to kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas? (Atsakyta 2012-09-28)
   72. Ar perkančiosios organizacijos vadovas gali pasirašyti pirkimo sutartį, jei jis yra susijęs su pirkimo sutartį laimėjusiu tiekėju ir dėl to kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas?

   Atsakymas. Tuo atveju, kai pirkimas yra įvykęs ir perkančiosios organizacijos vadovas turi pasirašyti pirkimo sutartį, tačiau jis yra susijęs su pirkimo sutartį laimėjusiu tiekėju ir dėl to kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas, rekomenduojama nutraukti pirkimą (pažymėtina, kad kiekvienas atvejis yra individualus, todėl turėtų būti vertinamas atskirai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes) (Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomosios priemonės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135, 5 punktas).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-09-28   Suskleisti
  • 73. Kas prieš pradedant pirkimą turėtų pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą? (Atsakyta 2012-09-28)
   73. Kas prieš pradedant pirkimą turėtų pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą?

   Atsakymas. Kiekvienas viešojo pirkimo komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 5 dalis) . Taip pat minėtus dokumentus rekomenduotina pasirašyti ir pretenzijų nagrinėjimo komisijos nariams (jeigu ji sudaryta perkančiojoje organizacijoje), pirkimų organizatoriui, prevencinę kontrolę atliekančiam asmeniui (jeigu jis paskirtas perkančiojoje organizacijoje) ir kitiems perkančiosios organizacijos paskirtiems asmenims (Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų, patvirtintų 2011 m. lapkričio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-174 (Žin., 2011, Nr.155-7382; 2012, Nr. 50-2517), 27 punktas.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-09-28   Suskleisti
  • 74. Ar būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti principai, jeigu perkančioji organizacija savo sprendimu neleistų dalyviams susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais? Jeigu taip, koks principas būtų pažeistas? (Atsakyta 2012-09-28)
   74. Ar būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti principai, jeigu perkančioji organizacija savo sprendimu neleistų dalyviams susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais? Jeigu taip, koks principas būtų pažeistas?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „<...> Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią“. Perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą neleisti dalyviams susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais, būtų pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-09-28   Suskleisti
  • 75. Kaip turi elgtis viešųjų pirkimų specialistas, kad išliktų nešališku viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu? (Atsakyta 2012-06-28)
   75. Kaip turi elgtis viešųjų pirkimų specialistas, kad išliktų nešališku viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu?

   Viešųjų pirkimų specialistas būtų laikomas nešališku, jei atlieka pirkimus nepriklausomai nuo tiekėjų, kitų viešųjų pirkimų specialistų, vadovo, kitų asmenų ir vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimais. Priimdamas sprendimus vengia išankstinės nuostatos, vadovaujasi visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengia asmeniškumo, atsižvelgia į tame pirkime dalyvaujančių ekspertų nuomonę ir kitus objektyvius veiksnius. Viešųjų pirkimų specialistas yra dėmesingas kito asmens teisėms, pareigoms bei teisėtiems interesams, nepiktnaudžiauja kito asmens klaidomis ar nežinojimu. Patekęs į situaciją, kai negali likti nešališkas, viešųjų pirkimų specialistas informuoja vadovą ir (ar) viešojo pirkimo komisijos pirmininką ir nusišalina nuo sprendimų priėmimo. Paprastai nusišalinimas reikalingas, kai gali būti pažeisti viešieji ir privatūs interesai, tačiau kartais nešališku likti trukdo ir moralinės nuostatos, kai pirkime dalyvauja ne giminystės, o kitais ryšiais (pavyzdžiui, draugystės) susiję asmenys. Viešųjų pirkimų specialistas turi teisę nusišalinti nuo sprendimo priėmimo ir tokiais atvejais (Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomosios priemonės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135, 2 punktas).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-06-28   Suskleisti
  • 76. Kada viešojo pirkimo komisijos nariai privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą? (Atsakyta 2012-06-28)
   76. Kada viešojo pirkimo komisijos nariai privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą?

   Viešojo pirkimo komisija (komisijos pirmininkas, kiekvienas narys, taip pat ir ekspertas) prieš pradėdami darbą Komisijoje turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Jei sudaroma nuolatinė Viešojo pirkimo komisija, nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, nepriklausomai nuo to, kiek pirkimų bus atliekama, rekomenduojama pasirašyti vieną kartą per metus (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1S-44 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1S-73 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 42-2030) 6 punktas).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-06-28   Suskleisti
  • 77. Kaip turėtų elgtis perkančiosios organizacijos vadovas, kilus įtarimų dėl korupcijos apraiškų Viešojo pirkimo komisijos veikloje? (Atsakyta 2012-06-28)
   77. Kaip turėtų elgtis perkančiosios organizacijos vadovas, kilus įtarimų dėl korupcijos apraiškų Viešojo pirkimo komisijos veikloje?

   Perkančiosios organizacijos vadovas yra atsakingas už jo sudarytos Viešojo pirkimo komisijos veiksmus. Jis turėtų būti įžvalgus ir griežtas darbuotojų atžvilgiu korupcijos pasireiškimo, netinkamo pareigų atlikimo, kompetencijos viršijimo atvejais. Kilus įtarimų dėl korupcijos apraiškų, – nedelsdamas turėtų kreiptis į kompetentingas institucijas (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-204 „Dėl Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 5-165) 16 punktas).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-06-28   Suskleisti
  • 78. Kur galima rasti nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdines formas? (Atsakyta 2012-06-28)
   78. Kur galima rasti nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdines formas?

   Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdines formas galima rasti Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos), patvirtintose 2011 m. lapkričio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-174 (Žin., 2011, Nr.155-7382; 2012, Nr. 50-2517). Rekomendacijas galite rasti Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje www.vpt.lt skiltyje Teisinė informacija>Teisės aktai>Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-06-28   Suskleisti
  • 79. Kas yra korupcijos prevencija? (Atsakyta 2012-06-28)
   79. Kas yra korupcijos prevencija?

   Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 81-3962)).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-06-28   Suskleisti
  • 80. Kaip reikėtų elgtis atsisakant dovanos? (Atsakyta 2011-10-13)
   80. Kaip reikėtų elgtis atsisakant dovanos?

   Atsisakant dovanos dovanotojui reikėtų mandagiai paaiškinti atsisakymo motyvus (paaiškinant, kad dovanos pirkimo vykdymo metu priėmimas nesuderinamas su atliekamomis funkcijomis, siekiant vengti bet kokios įtakos sprendimų priėmimui ar pan.).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-10-13   Suskleisti
  • 81. Į kokias taisykles dėl dovanų rekomenduojama atsižvelgti viešųjų pirkimų specialistams, kurie nepatenka į asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, apibrėžimą pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą? (Atsakyta 2011-10-13)
   81. Į kokias taisykles dėl dovanų rekomenduojama atsižvelgti viešųjų pirkimų specialistams, kurie nepatenka į asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, apibrėžimą pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą?

   Į šias taisykles:

   • laikytis perkančiojoje organizacijoje nustatytos dovanų politikos (jei tokia politika perkančiojoje organizacijoje taikoma);
   • viešojo pirkimo vykdymo metu nepriimti, neprašyti net ir mažaverčių dovanų, pinigų ar neatlygintinų paslaugų, išskirtinių lengvatų ar nuolaidų, jei jos teikiamos iš jame dalyvaujančių tiekėjų. Jei žinomi subtiekėjai, rekomenduotina nepriimti dovanų ir iš jų;
   • viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu leidžiama priimti oficialias simbolinės vertės reprezentacinio pobūdžio reprezentacines dovanas (puodeliai, bloknotai, rašikliai ir pan.), kurias siūlytume registruoti perkančiosios organizacijos dovanų registre. Jei tokio registro perkančiojoje organizacijoje nėra, apie tokias dovanas informuoti tiesioginį vadovą;
   (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135 patvirtintos Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomoji priemonės 1 p.)

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-10-13   Suskleisti
  • 82. Į kokias taisykles dėl dovanų turėtų atsižvelgti viešųjų pirkimų specialistai, kurie patenka į asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, apibrėžimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (Žin., 1997, Nr. 67-1659) (toliau – Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas)? (Atsakyta 2011-10-13)
   82. Į kokias taisykles dėl dovanų turėtų atsižvelgti viešųjų pirkimų specialistai, kurie patenka į asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, apibrėžimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (Žin., 1997, Nr. 67-1659) (toliau – Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas)?

   Į visas šias taisykles:

   • politikams, valstybės ir savivaldybių pareigūnams ir kitokiems valstybės tarnautojams ir jų artimiesiems giminaičiams, kai tai susiję su politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis ir gali sukelti interesų konfliktą dovanas priimti draudžiama;
   • jei dovana gauta viešųjų pirkimų specialistui nežinant (jam nesant), jis turėtų nedelsdamas dovaną gražinti atgal ją įteikusiam asmeniui. Jei asmuo, palikęs dovaną, nėra žinomas, dovaną rekomenduojama registruoti perkančiosios organizacijos dovanų registre (jei toks yra) arba apie tai informuoti tiesioginį vadovą.
   (Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 14 straipsnis, Vyriausiosios tarnybinės etikos puslapio (www.vtek.lt) nuoroda: http://www.vtek.lt/vtek/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=28)

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-10-13   Suskleisti
  • 83. Kur galima surasti dovanos sąvoką? (Atsakyta 2011-10-13)
   83. Kur galima surasti dovanos sąvoką?

   Dovanos sąvoka gali būti išvedama iš Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) apibrėžtos dovanojimo sutarties sampratos. Dovana yra laikomas bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir suteikiama viešųjų pirkimų specialistui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams. Išsamią informaciją ir paaiškinimus, susijusius su dovanų politika valstybės tarnyboje, pateikia Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija savo tinklalapyje www.vtek.lt. Dovanų politika viešuosiuose pirkimuose nėra reglamentuota.
   (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135 patvirtintos Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomoji priemonės 1 p.).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-10-13   Suskleisti
  • 84. Kokiais atvejais viešųjų pirkimų specialistas būtų laikomas šališku tiekėjų (dalyvių, kandidatų) atžvilgiu ir turėtų nusišalinti nuo viešojo pirkimo procedūrų vykdymo? (Atsakyta 2011-10-13)
   84. Kokiais atvejais viešųjų pirkimų specialistas būtų laikomas šališku tiekėjų (dalyvių, kandidatų) atžvilgiu ir turėtų nusišalinti nuo viešojo pirkimo procedūrų vykdymo?

   Viešųjų pirkimų specialistas būtų laikomas šališku tiekėjų (dalyvių, kandidatų) atžvilgiu ir turėtų nusišalinti nuo viešojo pirkimo procedūrų vykdymo (jam būtų draudžiama atlikti pirkimo procedūras), jeigu jis:
   - yra susijęs šeimos, artimos giminystės arba svainystės ryšiais su tiekėjo (tiekėjų), dalyvaujančių viešajame pirkime, atstovais. Šeimos ir artimos giminystės ryšiais susiję asmenys yra sutuoktiniai (buvę sutuoktiniai), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), pusbroliai, pusseserės, senoliai ar vaikaičiai;
   - yra pirkime dalyvaujančio tiekėjo akcininkas;
   - gauna iš pirkime dalyvaujančio tiekėjo bet kokios rūšies pajamų;
   - yra veikiamas kitų sąlygų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
   (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135 patvirtintos Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomoji priemonės 5 p.).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-10-13   Suskleisti
 • Literatūros, mokslo, meno ir pan. paslaugų pirkimai

 • Mažos vertės pirkimų procedūros

  • 90. Ar nuo 100 tūkst. Lt be PVM iki 200 tūkst. Lt be PVM padidėjusi mažos vertės pirkimų vertė prekėms ir paslaugoms po 2014-01-01 taikoma tiek klasikinio, tiek komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms? (Atsakyta 2013-12-06)
   90. Ar nuo 100 tūkst. Lt be PVM iki 200 tūkst. Lt be PVM padidėjusi mažos vertės pirkimų vertė prekėms ir paslaugoms po 2014-01-01 taikoma tiek klasikinio, tiek komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms?

   Atsakymas. Taip. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nurodyta mažos vertės pirkimo sąvoka taikoma tiek klasikinio, tiek komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-12-06   Suskleisti
  • 91. Kada, kokiais terminais perkančioji organizacija turi informuoti savo tinklapyje apie mažos vertės pirkimą nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nustatytą informaciją? (Atsakyta 2013-12-06)
   91. Kada, kokiais terminais perkančioji organizacija turi informuoti savo tinklapyje apie mažos vertės pirkimą nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nustatytą informaciją?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie mažos vertės pirkimus, nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją, nedelsiant, konkrečių terminų nustatyta nėra. Nedelsiant reikėtų aiškinti vadovaujantis protingumo kriterijumi, atsižvelgiant ir į tai, kad vykdant mažos vertės pirkimus gali būti netaikomas sutarties sudarymo atidėjimo terminas, todėl laimėtojas nustatomas ir sutartis sudaroma neretai tą pačią dieną, o kai mažos vertės pirkimas vykdomas žodžiu - neretai sutartis sudaroma tą pačią dieną, kai ir pradedamas pirkimas. Atsižvelgiant į tai, perkančiosios organizacijos savo tinklapyje apie mažos vertės pirkimus galėtų informuoti, nurodydamos Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją susistemintai, pavyzdžiui, kartą per mėnesį (pavyzdžiui, paskelbiant tekstinio redaktoriaus Word formatu užpildytą lentelę, nurodant vykdytų mažos vertės pirkimų informaciją, kaip to reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalis), o tam tikrais atvejais (kai numatomos sudaryti sutarties vertė didelė, pavyzdžiui, 100 tūkst. ir daugiau) informuoti pagal nurodytą Viešųjų pirkimų straipsnį apie tokį pirkimą iš karto.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-12-06   Suskleisti
  • 92. Ar perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie kiekvieną mažos vertės pirkimą (tiek skelbiamą, tiek neskelbiamą, įskaitant ir žodžiu atliekamą), nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nustatytą informaciją? (Atsakyta 2013-12-06)
   92. Ar perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie kiekvieną mažos vertės pirkimą (tiek skelbiamą, tiek neskelbiamą, įskaitant ir žodžiu atliekamą), nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nustatytą informaciją?

   Atsakymas. Taip. Nuo 2014-01-01 perkančiosios organizacijos savo tinklapyje turės informuoti apie kiekvieną mažos vertės pirkimą (tiek skelbiamą, tiek neskelbiamą, įskaitant ir žodžiu atliekamą), nurodant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-12-06   Suskleisti
  • 93. Kaip (kokia forma) perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie mažos vertės pirkimus, nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2014-01-01) 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją? Ar Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtins formas dėl šios informacijos paskelbimo? (Atsakyta 2013-12-06)
   93. Kaip (kokia forma) perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie mažos vertės pirkimus, nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2014-01-01) 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją? Ar Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtins formas dėl šios informacijos paskelbimo?

   Atsakymas. Perkančiosios organizacijos savo tinklapyje laisva forma, naudodamos nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., „Word“, „Excel“, „Pdf“ ir kt.) savo tinklapyje informuoja apie mažos vertės pirkimus, nurodydamos Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją. Perkančiosios organizacijos gali skelbti šią informaciją jai patogia forma (pavyzdžiui, tekstinio redaktoriaus Word formatu užpildytą lentelę). Jeigu vykdant mažos vertės pirkimus visa ši informacija įrašoma perkančiosios organizacijos pirkimų žurnale ar tiekėjų apklausos pažymoje – perkančioji organizacija, informuodama savo tinklapyje apie mažos vertės pirkimus, galėtų skelbti šių dokumentų elektronines versijas. Jei mažos vertės pirkimas skelbiamas – perkančiosios organizacijos savo tinklapyje informuodamos apie pradedamą pirkimą, gali skelbti nuorodą į CVP IS paskelbtą skelbimą).

   Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato pareigos Viešųjų pirkimų tarnybai parengti tokios informacijos paskelbimo formų, tvarkos ar nustatyti jos paskelbimo terminų, todėl nenumatoma rengti atitinkamos informacijos skelbimo formų.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-12-06   Suskleisti
  • 94. Kokią informaciją ir kur turės skelbti perkančioji organizacija apie mažos vertės pirkimus, vykdomus nuo 2014 m. sausio 1 d.? (Atsakyta 2013-12-06)
   94. Kokią informaciją ir kur turės skelbti perkančioji organizacija apie mažos vertės pirkimus, vykdomus nuo 2014 m. sausio 1 d.?

   Atsakymas.
   Jeigu vykdomas skelbiamas mažos vertės pirkimas, tuomet skelbimas apie pirkimą skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, papildomai skelbimas gali būti skelbiamas perkančiosios organizacijos tinklapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis (Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 1 dalis, ši nuostata nėra keičiama nuo 2014-01-01).

   Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2014-01-01) 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija savo tinklapyje turės informuoti apie kiekvieną mažos vertės pirkimą, nurodydama:

   • apie pradedamą pirkimą: pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;
   • apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;
   • apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-12-06   Suskleisti
  • 95. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies 3 punkte perkančiajai organizacijai yra numatyta galimybė netaikyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą, tačiau perkančiosios organizacijos pasitvirtintose supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse yra nurodyta, kad mažos vertės pirkimo atvejais sutarties sudarymo atidėjimo terminas turi būti taikomas. Ar tokiu atveju perkančioji organizacija, vykdydama mažos vertės pirkimą, gali netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino? (Atsakyta 2013-10-28)
   95. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies 3 punkte perkančiajai organizacijai yra numatyta galimybė netaikyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą, tačiau perkančiosios organizacijos pasitvirtintose supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse yra nurodyta, kad mažos vertės pirkimo atvejais sutarties sudarymo atidėjimo terminas turi būti taikomas. Ar tokiu atveju perkančioji organizacija, vykdydama mažos vertės pirkimą, gali netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino?

   Atsakymas. Negali. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (toliau – Taisyklės), todėl, jei Taisyklėse numatyta griežtesnė nuostata nei Viešųjų pirkimų įstatyme, tačiau jam neprieštarauja, perkančioji organizacija turi laikytis Taisyklėse nustatytos tvarkos.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-10-28   Suskleisti
  • 96. Jei perkančioji organizacija atlieka tik mažos vertės pirkimus, ar ji privalo užtikrinti, kad viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis kiekvienais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų viešųjų pirkimų bendrosios vertės? (Atsakyta 2013-03-29)
   96. Jei perkančioji organizacija atlieka tik mažos vertės pirkimus, ar ji privalo užtikrinti, kad viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis kiekvienais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų viešųjų pirkimų bendrosios vertės?

   Atsakymas. Privalo. Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnio nuostata yra taikoma ir mažos vertės pirkimams, todėl perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis atliekami viešieji pirkimai kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų visų viešųjų pirkimų bendrosios vertės.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-03-29   Suskleisti
  • 97. 2012-10-01 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai numatantys galimybę netaikyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies 3 punktas). Ar gali perkančioji organizacija netaikyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, jeigu mažos vertės pirkimas pradėtas iki 2012-10-01, pirkimo sutarties vertė didesnė nei 10 tūkst. Lt? (Atsakyta 2012-10-22)
   97. 2012-10-01 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai numatantys galimybę netaikyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies 3 punktas). Ar gali perkančioji organizacija netaikyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, jeigu mažos vertės pirkimas pradėtas iki 2012-10-01, pirkimo sutarties vertė didesnė nei 10 tūkst. Lt?

   Atsakymas. Viešojo pirkimo procedūros vykdomos pagal tas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kurios galiojo viešojo pirkimo pradžioje. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą pradėjo iki 2012-10-01, tuomet mažos vertės pirkimo atveju, kai sutarties vertė didesnė (arba lygi) 10 tūkst. Lt, ji turės taikyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo laikotarpį. Nuo 2012-10-01 įsigaliojusią Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatą, kad mažos vertės pirkimų atveju galima netaikyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, perkančioji organizacija taiko tik tiems mažos vertės pirkimams, kurie pradėti po 2012-10-01.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-10-22   Suskleisti
  • 98. Ar Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punkte numatytą 10 procentų mažos vertės pirkimų vertę prekėms ir paslaugoms pirkti galima skaičiuoti nuo tarptautinių pirkimų? (Atsakyta 2011-07-01)
   98. Ar Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punkte numatytą 10 procentų mažos vertės pirkimų vertę prekėms ir paslaugoms pirkti galima skaičiuoti nuo tarptautinių pirkimų?

   Atsakymas. Negalima. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktas numato, kad planuojant vykdyti mažos vertės pirkimus vadovaujantis šia nuostata, joje numatyta10 procentų vertė turi būti skaičiuojami nuo supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės. Pažymime, kad perkančioji organizacija šiuo atveju gali pasinaudoti Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje numatyta išimtimi. Pavyzdžiui, perkančioji organizacija planuoja per metus įsigyti tos pačios rūšies prekių už 1 mln. Lt (t. y. šių prekių numatomo pirkimo vertė viršija tarptautinio pirkimo vertę). Atitinkamai, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalies nuostatas, kai per finansinius metus arba per 12 mėnesių nuo pirkimo pradžios perkamos panašios prekės, paslaugos yra suskirstytos į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo vertė yra tų dalių numatomų verčių, apskaičiuotų vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, suma. Taip apskaičiuota pirkimo vertė galioja visoms pirkimo dalims. Neatsižvelgiant į tai, kad pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, perkančioji organizacija turi teisę Viešųjų pirkimų įstatymo IV skyriuje (supaprastinti pirkimai) nustatyta tvarka atlikti pirkimus toms atskiroms pirkimo dalims, kurių kiekvienos vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 276 224 Lt (80 000 EUR) perkant paslaugas ar panašias prekes, jeigu bendra tokių pirkimo dalių vertė yra ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės. Atsižvelgiant į šios nuostatos reikalavimus, perkančioji organizacija (pavyzdyje pateiktu atveju), vykdydama supaprastintus pirkimus, tos pačios rūšies prekių ar paslaugų galėtų įsigyti ne daugiau kaip už 200 tūkst. Lt. Be to, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punkto nuostatas (pavyzdyje pateiktu atveju), perkančioji organizacija, vykdydama mažos vertės pirkimus, šių prekių ar paslaugų galėtų įsigyti ne daugiau kaip už 20 tūkst. Lt (10 procentų nuo supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-07-01   Suskleisti
  • 99. Ar gali perkančioji organizacija mažos vertės pirkimus skelbti tik savo tinklalapyje? (Atsakyta 2009-01-27)
   99. Ar gali perkančioji organizacija mažos vertės pirkimus skelbti tik savo tinklalapyje?

   Ne. Apie mažos vertės pirkimą, kurį perkančioji organizacija pagal pasitvirtintas taisykles numato skelbti viešai, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimai gali būti papildomai skelbiami perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis, tačiau negali būti paskelbti anksčiau negu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. To paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2009-01-27   Suskleisti
 • Numatomo pirkimo vertes skaičiavimas

  • 100. 2012-10-01 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta, kad perkančiosios organizacijos neprivalo skelbti planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais mažos vertės viešųjų pirkimų ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų pirkimų (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų ir t.t.) planų. Ar tai reiškia, kad perkančioji organizacija neprivalo ir skaičiuoti šių paslaugų numatomų pirkimų verčių? (Atsakyta 2012-10-22)
   100. 2012-10-01 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta, kad perkančiosios organizacijos neprivalo skelbti planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais mažos vertės viešųjų pirkimų ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų pirkimų (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų ir t.t.) planų. Ar tai reiškia, kad perkančioji organizacija neprivalo ir skaičiuoti šių paslaugų numatomų pirkimų verčių?

   Atsakymas. Numatomo pirkimo vertės skaičiavimas ir planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais pirkimų planų viešinimas nėra tapatūs dalykai. 2012-10-01 įsigalioję Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nenumato išimčių dėl numatomos pirkimo vertės skaičiavimo, todėl perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsniu, skaičiuoja visų savo viešųjų pirkimų numatomo pirkimo vertes, taip pat ir mažos vertės pirkimų bei Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų pirkimų. Numatomo pirkimo vertės skaičiavimas yra svarbus tam, kad perkančioji organizacija tinkamai pasirinktų pirkimo būdą.

   Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius 2012-10-01, perkančioji organizacija turi teisę neskelbti planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais mažos vertės viešųjų pirkimų ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų pirkimų (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų ir t.t.) planų, tačiau numatomo pirkimo vertes skaičiuos.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-10-22   Suskleisti
  • 101. Kur Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribas? (Atsakyta 2012-06-28)
   101. Kur Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribas?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų tarnyba tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribas skelbia Centriniame viešųjų pirkimų portale (www.cvpp.lt) skiltyje „Naudinga informacija“.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-06-28   Suskleisti
  • 102. Kaip perkančioji organizacija turi skaičiuoti numatomo viešojo pirkimo vertę, jeigu dalį prekių, paslaugų ar darbų planuoja įsigyti pati, o dalį – iš arba per centrinę perkančiąją organizaciją? (Atsakyta 2012-06-28)
   102. Kaip perkančioji organizacija turi skaičiuoti numatomo viešojo pirkimo vertę, jeigu dalį prekių, paslaugų ar darbų planuoja įsigyti pati, o dalį – iš arba per centrinę perkančiąją organizaciją?

   Atsakymas. Perkančioji organizacija, planuodama dalį prekių, paslaugų ar darbų įsigyti pati, o kitą dalį iš arba per centrinę perkančiąją organizaciją, privalo atsižvelgti į centralizuotame viešajame pirkime savo pačios sudaromų viešojo pirkimo sutarčių (pagrindinių viešojo pirkimo sutarčių) vertę (pavyzdžiui, perkančioji organizacija per centrinę perkančiąją organizaciją perka nešiojamuosius kompiuterius, kurių vertė – 1 000 000 Lt be PVM. Perkančioji organizacija taip pat savarankiškai perka nešiojamųjų kompiuterių, kurių vertė – 300 000 Lt be PVM. Kadangi šių prekių pirkimo sutartys yra to paties tipo, jų vertė turi būti sumuojama ir perkančioji organizacija nešiojamuosius kompiuterius privalo pirkti tarptautinio pirkimo būdu.). (Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 (Žin., 2003; Nr. 22-949; 2008, Nr. 103-3961), 7 punktas).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-06-28   Suskleisti
  • 103. Jeigu perkančioji organizacija įgaliojo kitą perkančiąją organizaciją atlikti viešojo pirkimo procedūras, kaip įgaliotoji perkančioji organizacija turi skaičiuoti numatomo viešojo pirkimo vertę: ar turi pridėti savo pačios viešųjų pirkimų plane numatyto viešojo pirkimo vertę? (Atsakyta 2012-06-28)
   103. Jeigu perkančioji organizacija įgaliojo kitą perkančiąją organizaciją atlikti viešojo pirkimo procedūras, kaip įgaliotoji perkančioji organizacija turi skaičiuoti numatomo viešojo pirkimo vertę: ar turi pridėti savo pačios viešųjų pirkimų plane numatyto viešojo pirkimo vertę?

   Atsakymas. Jeigu perkančioji organizacija įgaliojo kitą perkančiąją organizaciją atlikti viešojo pirkimo procedūras, pirkimo verte laikoma didžiausia iš šių verčių: kiekvienos perkančiosios organizacijos apskaičiuota pirkimo vertė; įgaliotosios perkančiosios organizacijos apskaičiuota pirkimo vertė, kurią sudaro to paties pirkimo metu ketinamų sudaryti to paties tipo prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių arba dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių verčių suma. Perkančioji organizacija, skaičiuodama kitų pirkimų vertes, neatsižvelgia į pagal įgaliojimus vykdomų pirkimų vertes, tačiau privalo įskaityti šių pirkimų metu savo pačios sudaromų sutarčių vertes. Pavyzdžiui, perkančioji organizacija įgaliojo kitą perkančiąją organizaciją nupirkti nešiojamųjų kompiuterių, kurių vertė – 450 000 Lt be PVM. Įgaliotoji perkančioji organizacija taip pat pati tuo pačiu pirkimu ketina įsigyti nešiojamųjų kompiuterių, kurių vertė – 300 000 Lt be PVM. Tokiu atveju nešiojamų kompiuterių vertė turi būti sumuojama ir perkančioji organizacija nešiojamuosius kompiuterius privalo pirkti tarptautinio viešojo pirkimo būdu. Tuo atveju, jei įgaliotoji perkančioji tuo pačiu pirkimu sau nepirks nešiojamų kompiuterių, o jos pirkimų plane tokie pirkimai numatyti, bet jie bus vykdomi vėliau, tuomet nešiojamų kompiuterių vertės neturi būti sumuojamos ir įgaliotoji perkančioji organizacija nešiojamuosius kompiuterius gali pirkti supaprastinto viešojo pirkimo būdu. (Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 (Žin., 2003, Nr. 22-949; 2008, Nr. 103-3961), 8 punktas).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-06-28   Suskleisti
 • Pasiūlymų galiojimo ir sutarčių įvykdymo užtikrinimas

 • Pasiūlymų vertinimas

 • Perkančiosios organizacijos statusas

  • 129. Kaip įmonė (organizacija) turi skaičiuoti gaunamą finansavimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą? (Atsakyta 2009-05-19)
   129. Kaip įmonė (organizacija) turi skaičiuoti gaunamą finansavimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą?

   Finansinių metų pradžioje įmonė (organizacija) skaičiuoja planuojamą metų finansavimą. Jeigu jos veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų, ji tais finansiniais metais visus savo pirkimus, nepriklausomai nuo lėšų šaltinio, vykdo Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka. Jeigu įmonė (organizacija) pagal planuojamą metų pradžioje finansavimą yra ne perkančioji organizacija, o metų eigoje gavus finansavimą paaiškėja, kad ji tapo perkančiąja organizacija, visus pirkimus nuo šio momento ji privalo vykdyti vadovaujantis Įstatymu. Gali būti situacija, kai vienais metais įmonė (organizacija) yra perkančioji organizacija ir visus pirkimus vykdo vadovaudamasi Įstatymo nuostatomis, o kitais metais - ne perkančioji organizacija ir pirkimus vykdo vadovaudamasi kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkimai pradėti pagal Įstatymo reikalavimus ir baigiami pagal juos.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2009-05-19   Suskleisti
 • Pirkimai iš „socialinių“ įmonių

 • Pirkimo procedūros

  • 146. Ar visais 2014 m. vykdomų pirkimų atvejais reikia gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą norint iki pirkimo sutarties sudarymo nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl nenumatytų aplinkybių? (Atsakyta 2013-12-23)
   146. Ar visais 2014 m. vykdomų pirkimų atvejais reikia gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą norint iki pirkimo sutarties sudarymo nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl nenumatytų aplinkybių?

   Atsakymas. Ne. Viešųjų pirkimų įstatymo, 7 straipsnio 5 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir šio įstatymo IV skyriuje reglamentuojamo pirkimo procedūras. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad jei pirkimas buvo pradėtas iki 2014 m., t. y. pradėtas 2013 m. ir tęsiamas 2014 m., Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, norint nutraukti viešųjų pirkimų procedūras, yra reikalingas, išskyrus tuos atvejus, kai norima nutraukti pradėtas mažos vertės pirkimo procedūras (Viešųjų pirkimų įstatymo, 7 straipsnio 5 dalis (redakcija nuo 2012-01-01 iki 2013-12-31)).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-12-23   Suskleisti
  • 147. Perkančioji organizacija supaprastintą pirkimą pradėjo vykdyti 2013 m. Tęsiant pirkimo procedūras 2014 m. atsirado nenumatytų aplinkybių, dėl kurių iškilo poreikis nutraukti viešojo pirkimo procedūras. Ar tokiu atveju reikia gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą nutraukti supaprastinto pirkimo procedūras? (Atsakyta 2013-12-23)
   147. Perkančioji organizacija supaprastintą pirkimą pradėjo vykdyti 2013 m. Tęsiant pirkimo procedūras 2014 m. atsirado nenumatytų aplinkybių, dėl kurių iškilo poreikis nutraukti viešojo pirkimo procedūras. Ar tokiu atveju reikia gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą nutraukti supaprastinto pirkimo procedūras?

   Atsakymas. Taip. Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir šio įstatymo IV skyriuje reglamentuojamo pirkimo procedūras. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ši nuostata taikoma tik pirkimams, pradėtiems nuo 2014 m. sausio 1 d., todėl norėdama nutraukti 2013 m. pradėto supaprastinto pirkimo procedūras, perkančioji organizacija turės vadovautis nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusia Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostata, kurioje buvo numatyta, kad norint nutraukti viešųjų pirkimų procedūras dėl nenumatytų aplinkybių privaloma gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, išskyrus atvejus, kai norima nutraukti pradėtas mažos vertės pirkimo procedūras.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-12-23   Suskleisti
  • 148. Kaip turi elgtis perkančioji organizacija, gavusi dalyvio prašymą susipažinti su pirkimo laimėtojo pasiūlymu, jei šis, teikdamas pasiūlymą, nurodė, kad visą jo pasiūlymą sudaro konfidenciali informacija arba kaip nekonfidencialią informaciją nurodė tik viešai skelbiamą informaciją (pavyzdžiui, tik pasiūlymo kainą)? (Atsakyta 2013-08-26)
   148. Kaip turi elgtis perkančioji organizacija, gavusi dalyvio prašymą susipažinti su pirkimo laimėtojo pasiūlymu, jei šis, teikdamas pasiūlymą, nurodė, kad visą jo pasiūlymą sudaro konfidenciali informacija arba kaip nekonfidencialią informaciją nurodė tik viešai skelbiamą informaciją (pavyzdžiui, tik pasiūlymo kainą)?

   Atsakymas. Jeigu pirkimo laimėtojas pasiūlyme nurodė, kad konfidenciali informacija sudaro visą jo pateiktą pasiūlymą arba kaip nekonfidencialią informaciją nurodė tik viešai skelbiamą informaciją (pavyzdžiui, tik pasiūlymo kainą), tuomet perkančioji organizacija galėtų kreiptis į šį tiekėją, kad jis pateiktų paaiškinimus, įrodančius, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali (Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomosios priemonės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135, 6 punktas). Tarnybos nuomone, kai dalyvis nurodo informaciją, kurios konfidencialumas yra abejotinas, perkančioji organizacija, siekdama tinkamai įvykdyti pareigą supažindinti dalyvį su kito dalyvio pasiūlymu, turėtų kreiptis į tiekėją su prašymu pagrįsti konfidencialumo būtinybę.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-08-26   Suskleisti
  • 149. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins taikydama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ar gali perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustatyti sąlygą, kad pasiūlymas, techninių pasiūlymo duomenų vertinimo metu nesurinkęs minimalaus reikalaujamo balų skaičiaus, būtų atmetamas (pavyzdžiui, kai kriterijų vertinimo skalė yra nuo 0 iki 100 balų, pasiūlymai, surinkę mažiau nei 15 balų, atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų)? (Atsakyta 2012-12-21)
   149. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins taikydama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ar gali perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustatyti sąlygą, kad pasiūlymas, techninių pasiūlymo duomenų vertinimo metu nesurinkęs minimalaus reikalaujamo balų skaičiaus, būtų atmetamas (pavyzdžiui, kai kriterijų vertinimo skalė yra nuo 0 iki 100 balų, pasiūlymai, surinkę mažiau nei 15 balų, atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų)?

   Atsakymas. Perkančioji organizacija galėtų nusimatyti minimalų reikalaujamą balų skaičių siekdama įsigyti kokybiškas prekes, paslaugas ar darbus (jos poreikius atitinkantį pirkimo objektą). Tokiu atveju perkančiajai organizacijai tenka pareiga užtikrinti, kad pirkimo dokumentai būtų parengti tiksliai ir nedviprasmiškai, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai ir jų parametrai būtų nustatyti aiškiai, o iš nustatytų reikalavimų tiekėjai aiškiai suprastų, kokie yra perkančiosios organizacijos poreikiai, kaip konkrečiai reikia parengti pasiūlymą, kad būtų gautas aukščiausias įvertinimas, be to, sąlygos neturi būti pernelyg abstrakčios, kas sudarytų prielaidas subjektyviam pasiūlymų vertinimui (dėl ko tik vieno tiekėjo pasiūlymas galėtų būti pripažintas tinkamu) ir panašiai.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-12-21   Suskleisti
  • 150. Ar gali perkančioji organizacija nutraukti viešojo pirkimo procedūras, jei ginčas dėl procedūrų sprendžiamas teisme, o teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones? (Atsakyta 2012-12-21)
   150. Ar gali perkančioji organizacija nutraukti viešojo pirkimo procedūras, jei ginčas dėl procedūrų sprendžiamas teisme, o teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones?

   Atsakymas. Negali tol, kol teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-12-21   Suskleisti
  • 151. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-09-30 įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131) (toliau – Įsakymas) apibrėžia neįprastai mažos kainos sąvoką. Ar Įsakyme apibrėžtos neįprastai mažos kainos sąvoka perkančiosios organizacijos privalo vadovautis vykdydamos visus viešuosius pirkimus? (Atsakyta 2012-12-03)
   151. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-09-30 įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131) (toliau – Įsakymas) apibrėžia neįprastai mažos kainos sąvoką. Ar Įsakyme apibrėžtos neįprastai mažos kainos sąvoka perkančiosios organizacijos privalo vadovautis vykdydamos visus viešuosius pirkimus?

   Atsakymas. Ne. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija mažos vertės pirkimų atveju ir atlikdama Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d. nurodytus supaprastintus pirkimus neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis neįprastai mažos kainos nustatymo bei vertinimo ypatumus. Todėl perkančioji organizacija, vykdydama mažos vertės ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d. nurodytus supaprastintus pirkimus pirkimus, neprivalo vadovautis Įsakymu apibrėžta neįprastai mažos kainos sąvoka. Pažymime, kad ši nuostata galioja mažos vertės pirkimams, pradėtiems nuo 2011 m. rugpjūčio 21 d., kai įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.

   Nuo 2012 m. spalio 1 d. įsigaliojo nuostata, kad vykdant Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d. nurodytus supaprastintus pirkimus, perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalis). Pažymime, kad ši nuostata galioja Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d. nurodytiems supaprastintiems pirkimams, pradėtiems nuo 2012 m. spalio 1 d., kai įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.

   Tarptautinių ir supaprastintų (išskyrus mažos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d. nurodytus supaprastintus pirkimus) pirkimų atveju perkančioji organizacija privalo vadovautis Įsakymu apibrėžta neįprastai mažos kainos sąvoka. Tačiau jeigu perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėse ar / ir pirkimo dokumentuose nustatyta pareiga mažos vertės pirkimų atveju tikrinti tiekėjų neįprastai mažą kainą vadovaujantis Įsakymu, tokiu atveju perkančioji organizacija privalo vadovautis savo supaprastintų pirkimų taisyklėmis ar / ir pirkimo dokumentais.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-12-03   Suskleisti
  • 152. Ar turėtų perkančioji organizacija nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, jeigu iki pasiūlymų pateikimo termino gavusi ir išnagrinėjusi pretenziją nusprendė atsisakyti viešojo pirkimo sąlygose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo? (Atsakyta 2012-03-27)
   152. Ar turėtų perkančioji organizacija nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, jeigu iki pasiūlymų pateikimo termino gavusi ir išnagrinėjusi pretenziją nusprendė atsisakyti viešojo pirkimo sąlygose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija tik prireikus privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui. Tačiau jeigu keičiami tiekėjų kvalifikacijai keliami reikalavimai, tokiu atveju pasiūlymų pateikimo terminas turėtų būti nustatomas iš naujo (tai yra nustatomas toks pasiūlymų pateikimo terminas, koks nurodytas viešojo pirkimo sąlygose), kad visi tiekėjai turėtų vienodas sąlygas ir lygias galimybes sudalyvauti viešajame pirkime, parengti pasiūlymą ir jį pateikti.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-03-27   Suskleisti
  • 153. Ar privalo perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pretenziją, gautą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (vykdomas tarptautinės vertės pirkimas), ir ją atmetusi kaip nepagrįstą, pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą? (Atsakyta 2012-03-27)
   153. Ar privalo perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pretenziją, gautą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (vykdomas tarptautinės vertės pirkimas), ir ją atmetusi kaip nepagrįstą, pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija tik prireikus privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui. Jeigu perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pretenziją, nusprendė, kad ji nepagrįsta ir netikslina pirkimo dokumentų, tokiu atveju ji neprivalo nukelti pasiūlymų pateikimo termino.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-03-27   Suskleisti
  • 154. Ar visais pirkimų atvejais perkančioji organizacija privalo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, iš anksto skelbti techninių specifikacijų projektus? (Atsakyta 2011-12-27)
   154. Ar visais pirkimų atvejais perkančioji organizacija privalo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, iš anksto skelbti techninių specifikacijų projektus?

   Atsakymas. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliosiančio nuo 2012 m. sausio 1 d., 7 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, iš anksto privalo paskelbti visų pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-12-27   Suskleisti
  • 155. Ar privalo perkančioji organizacija informuoti tiekėjus, kurių pasiūlymai buvo atmesti, apie sudarytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir pan.? (Atsakyta 2011-11-28)
   155. Ar privalo perkančioji organizacija informuoti tiekėjus, kurių pasiūlymai buvo atmesti, apie sudarytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir pan.?

   Atsakymas. Tai priklauso nuo informavimo momento. Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir kt. perkančioji organizacija turi informuoti suinteresuotus dalyvius. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 27 dalyje apibrėžiama suinteresuoto dalyvio sąvoka - tai bet kuris dalyvis, išskyrus dalyvį, kuris galutinai pašalintas iš pirkimo procedūros, t. y. jam pranešta apie pasiūlymo atmetimą, ir kurio pašalinimas dėl praleisto senaties termino negali būti ginčijamas arba dėl kurio pašalinimo pagrįstumo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas. Jeigu nuo pranešimo apie tiekėjo pasiūlymo atmetimą yra suėjęs 15 dienų terminas arba dėl tiekėjo pašalinimo pagrįstumo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, tokiu atveju jo informuoti neprivalo.
   Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-28   Suskleisti
  • 156. Ar tarptautinių pirkimų atveju privaloma tikslinti skelbimą apie pirkimą, jeigu nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas? (Atsakyta 2011-11-28)
   156. Ar tarptautinių pirkimų atveju privaloma tikslinti skelbimą apie pirkimą, jeigu nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas?

   Atsakymas. Taip. Įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti ir skelbimą apie pirkimą.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-28   Suskleisti
  • 157. Perkančioji organizacija likus kelioms valandoms iki vokų atplėšimo procedūros pradžios gavo tiekėjo ieškinio teismui kopiją. Ar perkančioji organizacija privalo stabdyti pirkimo procedūras ir vokų su tiekėjų pasiūlymais neplėšti? (Atsakyta 2011-11-28)
   157. Perkančioji organizacija likus kelioms valandoms iki vokų atplėšimo procedūros pradžios gavo tiekėjo ieškinio teismui kopiją. Ar perkančioji organizacija privalo stabdyti pirkimo procedūras ir vokų su tiekėjų pasiūlymais neplėšti?

   Atsakymas. Neprivalo, nebent būtų gauta motyvuota teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (stabdyti pirkimo procedūras), tačiau, iki kol perkančioji organizacija negaus teismo nutarties ar rezoliucijos, ji neprivalo stabdyti pirkimo procedūrų, o tik, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 2 dalimi, neturi teisės sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutarties.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-28   Suskleisti
  • 158. Perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinį pirkimą, patikslino konkurso sąlygas. Ar perkančioji organizacija privalo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, jeigu iki jo dar likę pakankamai laiko? (Atsakyta 2011-11-28)
   158. Perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinį pirkimą, patikslino konkurso sąlygas. Ar perkančioji organizacija privalo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, jeigu iki jo dar likę pakankamai laiko?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija tik prireikus privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui. Jeigu perkančioji organizacija patikslino neesmines pirkimo sąlygas arba patikslino likus pakankamai laiko iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos ir tiekėjai galėtų atitinkamai patikslinti savo pasiūlymus, tokiu atveju perkančioji organizacija galėtų nenukelti pasiūlymų pateikimo termino. Tačiau jeigu keičiami tiekėjų kvalifikacijai keliami reikalavimai ar pirkimo objektas, tokiu atveju pasiūlymų pateikimo terminas turėtų būti nustatomas iš naujo, kad visi tiekėjai turėtų vienodas sąlygas ir lygias galimybes sudalyvauti pirkime, parengti pasiūlymą ir jį pateikti.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-28   Suskleisti
  • 159. Ar perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinį pirkimą, dalyvio prašymu gali supažindinti su viešojo pirkimo komisijos posėdžio pasiūlymų vertinimo protokolais? (Atsakyta 2011-11-28)
   159. Ar perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinį pirkimą, dalyvio prašymu gali supažindinti su viešojo pirkimo komisijos posėdžio pasiūlymų vertinimo protokolais?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys, todėl protokolai, susiję su tiekėjų pasiūlymų vertinimu, neteikiami.
   Perkančioji organizacija tiekėjams informaciją teikia atsižvelgdama į konkrečias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje, kuri taikoma, kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, nustatyta, kad perkančioji organizacija, įvertinusi pasiūlymų techninius duomenis, o šio įstatymo nustatytais atvejais – ir tiekėjų kvalifikaciją, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-28   Suskleisti
  • 160. Pirkimas suskaidytas į dvi dalis. Vienai daliai pasiūlymą pateikė tik vienas dalyvis, kitai daliai trys dalyviai. Ar toje dalyje, kurioje pasiūlymą patiekė tik vienas tiekėjas, gali būti netaikomas sutarties atidėjimo terminas? (Atsakyta 2011-07-01)
   160. Pirkimas suskaidytas į dvi dalis. Vienai daliai pasiūlymą pateikė tik vienas dalyvis, kitai daliai trys dalyviai. Ar toje dalyje, kurioje pasiūlymą patiekė tik vienas tiekėjas, gali būti netaikomas sutarties atidėjimo terminas?

   Atsakymas. Gali. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutarties atidėjimo terminas gali būti netaikomas, jeigu vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. Viešąjį pirkimą suskaidžius į dalis, kiekvienai jų bus sudaroma atskira sutartis ir vienos dalies procedūros neturės įtakos kitų dalių procedūrų eigai.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-07-01   Suskleisti
  • 161. Ar privalo perkančioji organizacija gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, jeigu turi atmesti visus pasiūlymus? (Atsakyta 2009-08-31)
   161. Ar privalo perkančioji organizacija gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, jeigu turi atmesti visus pasiūlymus?

   Atsakymas. Ne, neprivalo.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2009-08-31   Suskleisti
 • Pirkimų planavimas. Suvestinė

 • Socialinės apsaugos reikalavimai

  • 179. Jeigu perkančioji organizacija nevykdo pirkimų iš socialinių ir kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose nurodytų įmonių, ar gali pirkimo sutartyje be kitų sąlygų numatyti socialinės apsaugos reikalavimus? (Atsakyta 2011-11-07)
   179. Jeigu perkančioji organizacija nevykdo pirkimų iš socialinių ir kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose nurodytų įmonių, ar gali pirkimo sutartyje be kitų sąlygų numatyti socialinės apsaugos reikalavimus?

   Atsakymas. Socialinės apsaugos reikalavimai gali būti numatomi pirkimo sutartyje, jei yra susiję su pirkimo sutarties vykdymu ir buvo aiškiai nurodyti skelbime apie pirkimą ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose. Pavyzdžiui, pirkimo sutarties sąlygose perkančioji organizacija gali numatyti, kad pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu pirkimo sutartį laimėjęs dalyvis jai vykdyti įdarbins darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762) 4 straipsnyje (pavyzdžiui, ilgalaikius bedarbius) arba vykdys specialias mokymo programas bedarbiams arba jauniems žmonėms, taip pat įsipareigos sutarties vykdymo laikotarpiu įgyvendinti priemones, kurios skirtos skatinti moterų ir vyrų lygybę, mažinti etninę ar rasinę atskirtį ir pan. (Socialinės apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Žin., 2010, Nr. 82-4371), 12 punktas).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-07   Suskleisti
  • 180. Perkančioji organizacija nori techninėje specifikacijoje nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus, tačiau nežino kaip tai geriausiai padaryti. Kaip jai tokiu atveju elgtis? (Atsakyta 2011-11-07)
   180. Perkančioji organizacija nori techninėje specifikacijoje nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus, tačiau nežino kaip tai geriausiai padaryti. Kaip jai tokiu atveju elgtis?

   Atsakymas. Socialinės apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Žin., 2010, Nr. 82-4371), 10 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija, nežinodama, kaip geriausiai techninėje specifikacijoje nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus, gali prašyti tiekėjų pateikti alternatyvius pasiūlymus. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlymus tik tuo atveju, kai pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Alternatyvūs pasiūlymai suteikia perkančiajai organizacijai teisę pasirinkti objektą, geriausiai atitinkantį jos poreikius finansiniu ir socialiniu požiūriu. Tokiu atveju perkančioji organizacija turėtų nustatyti minimalius techninius reikalavimus pirkimo objektui, kurie bus taikomi abiem pasiūlymams, bei minimalius socialinės apsaugos reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvus pasiūlymas. Tiekėjams pateikus alternatyvius pasiūlymus, perkančioji organizacija juos įvertina pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-07   Suskleisti
  • 181. Kokiais būdais perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose gali nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus? (Atsakyta 2011-11-07)
   181. Kokiais būdais perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose gali nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus?

   Atsakymas. Socialinės apsaugos reikalavimus perkančioji organizacija gali nustatyti apibrėžiant techninę specifikaciją, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas. Socialiniai klausimai galėtų būti įtraukiami ir į pasiūlymų vertinimo kriterijus, ypač kai prašoma pateikti alternatyvų – socialiniu požiūriu priimtinesnį – pasiūlymą.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-11-07   Suskleisti
 • Subranga, subtiekimas, subteikimas

  • 182. Ar gali perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose numatyti, kad tas pats subrangovas negali būti nurodytas kelių tiekėjų pasiūlymuose? (Atsakyta 2012-06-28)
   182. Ar gali perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose numatyti, kad tas pats subrangovas negali būti nurodytas kelių tiekėjų pasiūlymuose?

   Atsakymas. Perkančioji organizacija neturėtų viešojo pirkimo dokumentuose numatyti, jog tas pats subrangovas negali būti nurodytas kelių tiekėjų pasiūlymuose, kadangi Viešųjų pirkimų įstatymas, vadovaujantis jo 28 straipsnio 9 dalimi (kuri taikoma tarptautinių pirkimų atveju), numato tik tiekėjo, t. y. ūkio subjekto, galinčio pasiūlyti ar siūlantį prekes, paslaugas ar darbus, galimybę teikti ne daugiau nei vieną pasiūlymą tam pačiam pirkimui (išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnyje numatytą atvejį). Subrangovas nėra tiekėjas šio straipsnio kontekste, o pasitelkiamas tik sutarties vykdymui, taip pat, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, nėra atsakingas už sutarties vykdymą. Priešingu atveju, būtų neužtikrinami viešųjų pirkimų principai, nebent perkančioji organizacija galėtų nurodyti tai pateisinančias objektyvias aplinkybes, kurios pagrįstų tokios sąlygos būtinybę konkretaus viešojo pirkimo atveju.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-06-28   Suskleisti
  • 183. Ar tiekėjas gali būti kelių tame pačiame pirkime dalyvaujančių dalyvių subtiekėjas? (Atsakyta 2011-07-01)
   183. Ar tiekėjas gali būti kelių tame pačiame pirkime dalyvaujančių dalyvių subtiekėjas?

   Atsakymas. Gali, jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygose nėra nustačiusi apribojimo pasitelkti tuos pačius subtiekėjus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-07-01   Suskleisti
 • Supaprastintų pirkimų procedūros

  • 184. Supaprastintus pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Komisija, kaip nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse (Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalis). Kokius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduotų atlikti komisijai, o kokius – paskirti valstybės tarnautojui ar darbuotojui? (Atsakyta 2013-12-23)
   184. Supaprastintus pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Komisija, kaip nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse (Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalis). Kokius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduotų atlikti komisijai, o kokius – paskirti valstybės tarnautojui ar darbuotojui?

   Atsakymas. Jeigu perkančioji organizacija yra nedidelė, neturi pakankamai darbuotojų, kad sudarytų viešojo pirkimo komisiją supaprastintų pirkimų vykdymui, galėtų visus supaprastintus pirkimus pavesti atlikti pirkimo organizatoriui.

   Kitais atvejais, perkančioji organizacija tuos supaprastintus viešuosius pirkimus, kurių vertės nėra didelės, pavyzdžiui, prekių ir paslaugų pirkimus, kurių numatomo pirkimo vertės iki 200 000 Lt, darbų iki 500 000 Lt, arba nors numatomo pirkimo vertės didesnės, tačiau planuojamos sudaryti sutarties vertė mažesnė, taip pat kai pirkimo objektas nėra sudėtingas ir nereikia specialių žinių (pavyzdžiui, kanceliarinių prekių, popieriaus, maisto produktų, nesudėtingos biuro ir kompiuterinės įrangos ar jos atsarginių dalių, mokymo paslaugų, nesudėtingų remonto darbų ir pan.) galėtų pavesti atlikti pirkimo organizatoriui. Didesnės vertės pirkimus, taip pat pirkimus, kurių vykdymui reikia specialių žinių (pavyzdžiui, įvairių statybos darbų, sudėtingų informacinių sistemų kūrimo/atnaujinimo paslaugų pirkimus ir pan.), galėtų pavesti atlikti pirkimo komisijai.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2013-12-23   Suskleisti
  • 185. Perkančioji organizacija, atlikdama neskelbiamus supaprastintus viešuosius pirkimus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymas) 92 straipsnio 8 dalies nuostatomis, priėmusi sprendimą pirkti prekių, paslaugų ar darbų gali paskelbti informacinį pranešimą, užpildant SK-5 skelbimo formą. Kuriuo metu skelbiamas informacinis pranešimas? (Atsakyta 2012-12-21)
   185. Perkančioji organizacija, atlikdama neskelbiamus supaprastintus viešuosius pirkimus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymas) 92 straipsnio 8 dalies nuostatomis, priėmusi sprendimą pirkti prekių, paslaugų ar darbų gali paskelbti informacinį pranešimą, užpildant SK-5 skelbimo formą. Kuriuo metu skelbiamas informacinis pranešimas?

   Jeigu perkančioji organizacija vykdydama supaprastintą neskelbiamą pirkimą nusprendžia skelbti informacinį pranešimą ir jeigu pirkimo sutartis bus sudaryta ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos bei tenkinamos kitos Viešųjų pirkimų įstatymo 951 str. 3 d. nustatytos sąlygos – tuomet teismas negalės pripažinti tokios sutarties negaliojančia pagal 951 str. 1 d. 1 p. Pvz., jeigu neskelbiant perkama iš vieno tiekėjo, tai skelbimo SK-5 formą galėtų būti teikiama po kvietimo pateikti pasiūlymą tiekėjui išsiuntimo. Jeigu neskelbiant apie pirkimą, siūlymus pateikti kviečiami keli tiekėjai, informacinį pranešimą perkančioji organizacija gali pateikti tik žinant kas iš tiekėjų bus laimėtojas pvz., po pasiūlymų eilės nustatymo.

   Atkreipiamas perkančiųjų organizacijų dėmesys į tai, kad jei viešajame pirkime dalyvauja daugiau nei vienas tiekėjas, tuomet pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau nei pasibaigs sutarties sudarymo atidėjimo laikotarpis, išskyrus Įstatymo 18 str. 9 d. nustatytus atvejus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-12-21   Suskleisti
  • 186. Kuomet reikia paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 8 d. nurodytą informacinį pranešimą apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (SK-5 forma)? (Atsakyta 2012-12-21)
   186. Kuomet reikia paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 8 d. nurodytą informacinį pranešimą apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (SK-5 forma)?

   Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį, perkančioji organizacija šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka gali paskelbti informacinį pranešimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 8 d.). 2012 m. spalio 1 d. įsigaliojus Viešųjų pirkimų įsatymo pakeitimams, jame nenustatyta, kokiais konkrečiais neskelbiamų supaprastintų pirkimų atvejais perkančioji organizacija privalo paskelbti informacinį pranešimą, todėl perkančioji organizacija kiekvienu atveju pati sprendžia, ar atlikdama neskelbiamą supaprastintą pirkimą, ji skelbs informacinį pranešimą.

   Jeigu perkančioji organizacija vykdydama supaprastintą neskelbiamą pirkimą nusprendžia skelbti informacinį pranešimą ir jeigu pirkimo sutartis bus sudaryta ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos bei tenkinamos kitos Viešųjų pirkimų įstatymo 951 str. 3 d. nustatytos sąlygos – tuomet teismas negalės pripažinti tokios sutarties negaliojančia pagal 951 str. 1 d. 1 p.

   Jeigu perkančiosios organizacijos vykdomame pirkime dalyvauja keli tiekėjai, rekomenduojama informacinį pranešimą paskelbti po to, kai įvertinti pateikti tiekėjų pasiūlymai ir sudaryta pasiūlymų eilė ar išrinktas laimėjęs pasiūlymas. Atkreipiamas perkančiųjų organizacijų dėmesys į tai, kad jei viešajame pirkime dalyvauja daugiau nei vienas tiekėjas, tuomet pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau nei pasibaigs sutarties sudarymo atidėjimo laikotarpis, išskyrus Įstatymo 18 str. 9 d. nustatytus atvejus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-12-21   Suskleisti
  • 187. Ar visais supaprastintų pirkimų atvejais, įskaitant ir mažos vertės pirkimus, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo? (Atsakyta 2012-12-03)
   187. Ar visais supaprastintų pirkimų atvejais, įskaitant ir mažos vertės pirkimus, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo?

   Atsakymas. Ne. Nuo 2011 m. sausio 6 d. iki 2011 m. rugpjūčio 20 d. galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalyje buvo nustatytas įpareigojimas visais supaprastintų pirkimų atvejais, įskaitant mažos vertės pirkimus, perkančiajai organizacijai kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Nuo 2011 m. rugpjūčio 21 d. įsigaliojo nuostata, kad mažos vertės pirkimų atveju perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalis). Pažymime, kad ši nuostata galioja mažos vertės pirkimams, pradėtiems nuo 2011 m. rugpjūčio 21 d., kai įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.

   Nuo 2012 m. spalio 1 d. įsigaliojo nuostata, kad vykdant Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d. nurodytus supaprastintus pirkimus, perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalis). Pažymime, kad ši nuostata galioja Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d. nurodytiems supaprastintiems pirkimams, pradėtiems nuo 2012 m. spalio 1 d., kai įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-12-03   Suskleisti
  • 188. Kaip perkančiajai organizacijai pranešti tiekėjams apie tikslų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymą (Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalis), jeigu ji vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, šio termino netaiko (pavyzdžiui, vykdo mažos vertės pirkimą)? (Atsakyta 2012-10-22)
   188. Kaip perkančiajai organizacijai pranešti tiekėjams apie tikslų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymą (Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalis), jeigu ji vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, šio termino netaiko (pavyzdžiui, vykdo mažos vertės pirkimą)?

   Atsakymas. Jeigu perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, netaiko pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, tuomet, ji informuodama tiekėjus apie pirkimo procedūrų rezultatus (Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalis), praneša apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį ar preliminariąją sutartį, nurodys nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, kitą reikalaujamą informaciją ir taip pat tai, kad netaiko pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-10-22   Suskleisti
  • 189. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad supaprastintus pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Komisija, kaip nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Kaip perkančioji organizacija galėtų užtikrinti šios įstatymo nuostatos taikymą praktikoje? (Atsakyta 2012-10-22)
   189. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad supaprastintus pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Komisija, kaip nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Kaip perkančioji organizacija galėtų užtikrinti šios įstatymo nuostatos taikymą praktikoje?

   Atsakymas. Jeigu supaprastintą viešąjį pirkimą atliks viešojo pirkimo komisija, tuomet vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi, kiekvienas komisijos narys ir ekspertas galės dalyvauti Komisijos darbe tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Jeigu supaprastintą viešąjį pirkimą atliks perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, tuomet tai galėtų atlikti keletu būdų:

   • perkančioji organizacija reikalavimus, kad pirkimus vykdysiantis valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo būti nepriekaištingos reputacijos, nešališkas, neteiks jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus, galėtų nustatyti tame pačiame dokumente, kuriuo paveda pirkimų organizatoriui atlikti viešojo pirkimo procedūras (vadovo įsakyme, potvarkyje ar pan.) ir pasirašytinai supažindinti pirkimus atliksiantį asmenį.
   • šiuos reikalavimus galėtų nustatyti ir darbuotojo ar valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme.
   • galėtų nustatyti, kad pirkimus atliekantys darbuotojai, valstybės tarnautojai pasirašo nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus (tokias, kaip ir komisijų nariai ar ekspertai).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-10-22   Suskleisti
  • 190. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Kas laikoma nepriekaištinga reputacija? (Atsakyta 2012-10-22)
   190. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Kas laikoma nepriekaištinga reputacija?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje nustatyta nepriekaištingos reputacijos sąvoka. Nepriekaištingos reputacijos asmenimis nelaikomi:

   • asmenys, teisti už sunkų ir labai sunkų nusikaltimą ar nusikaltimą ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai arba valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas;
   • asmenys, teisti už tyčinį nusikaltimą, – jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;
   • asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus;
   • asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis arba psichotropinėmis medžiagomis;
   • asmenys, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką;
   • asmenys, kuriems paskirta ir galioja nuobauda (išskyrus įspėjimą) už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą;
   • asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekso normas;
   • asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos tarnautojų elgesio kodekso normas.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-10-22   Suskleisti
  • 191. Kaip skaičiuojami pasiūlymų pateikimo terminai vykdant supaprastintą skelbiamą pirkimą? (Atsakyta 2012-03-27)
   191. Kaip skaičiuojami pasiūlymų pateikimo terminai vykdant supaprastintą skelbiamą pirkimą?

   Atsakymas. Vykdydama supaprastintą skelbiamą pirkimą perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminus turi skaičiuoti nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos. Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) 89 straipsnyje nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos skaičiuojant nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos (jeigu perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nenustatyti ilgesni pasiūlymų pateikimo terminai). Pavyzdžiui, skelbimas apie pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas 2012 m. kovo 22 d., tai (skaičiuojant trumpiausią 7 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminą) anksčiausiai pasiūlymų pateikimo data galėtų būti 2012 m. balandžio 3 d.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-03-27   Suskleisti
  • 192. Ar privalės perkančioji organizacija gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl supaprastinto neskelbiamo pirkimo, kurį pradės vykdyti 2012 metais? (Atsakyta 2011-12-27)
   192. Ar privalės perkančioji organizacija gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl supaprastinto neskelbiamo pirkimo, kurį pradės vykdyti 2012 metais?

   Atsakymas. Ne. Vadovaujantis nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, perkančioji organizacija privalės gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą tik dėl pirkimų, kurie viršija tarptautinio pirkimo vertės ribas, atlikimo neskelbiamų derybų būdu, išskyrus nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-12-27   Suskleisti
  • 193. Ar perkančioji organizacija privalo informuoti suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie pirkimo rezultatus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt (be PVM)? (Atsakyta 2011-07-01)
   193. Ar perkančioji organizacija privalo informuoti suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie pirkimo rezultatus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt (be PVM)?

   Atsakymas. Neprivalo. Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-07-01   Suskleisti
  • 194. Perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintą pirkimą, atmeta visų dalyvių pasiūlymus. Ar tai yra aplinkybės, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir tai laikoma pagrindu nutraukti pirkimą? (Atsakyta 2011-07-01)
   194. Perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintą pirkimą, atmeta visų dalyvių pasiūlymus. Ar tai yra aplinkybės, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir tai laikoma pagrindu nutraukti pirkimą?

   Atsakymas. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktu, tokiu atveju pirkimas laikomas savaime pasibaigusiu ir papildomai jo nutraukti nebereikia.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2011-07-01   Suskleisti
  • 195. Ar perkančioji organizacija nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pradėjusi vykdyti supaprastintus viešuosius pirkimus gali nustatyti sąlygą, kad už pirkimo dokumentų kopijavimą ar pateikimą tiekėjams bus imamas tam tikras mokestis? (Atsakyta 2009-08-31)
   195. Ar perkančioji organizacija nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pradėjusi vykdyti supaprastintus viešuosius pirkimus gali nustatyti sąlygą, kad už pirkimo dokumentų kopijavimą ar pateikimą tiekėjams bus imamas tam tikras mokestis?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja, ar perkančioji organizacija gali imti mokestį iš tiekėjų už pirkimo dokumentų kopijavimą ir pateikimą. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, privalės skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tokiu atveju mokesčio už pirkimo dokumentų pateikimą ir kopijavimą tiekėjams perkančioji organizacija neturi teisės reikalauti.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2009-08-31   Suskleisti
  • 196. Ar gali perkančioji organizacija supaprastintų pirkimų procedūras vykdyti žodžiu? (Atsakyta 2009-03-03)
   196. Ar gali perkančioji organizacija supaprastintų pirkimų procedūras vykdyti žodžiu?

   Perkančioji organizacija žodžiu gali vykdyti tik mažos vertės pirkimų procedūras savo pasitvirtintų ir paskelbtų Supaprastintų pirkimų taisyklių numatytais atvejais. Kitus supaprastintus pirkimus turi atlikti raštu, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. reikalavimų.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2009-03-03   Suskleisti
  • 197. Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintose supaprastintų pirkimų pavyzdinių taisyklių 29 p. nustatyta, kad „Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu“. Ar šiuo atveju nereikia ir raštiškos pirkimo užduoties pirkimo vykdytojui (pvz. paraiškos), ir tiekėjų apklausos pažymos? (Atsakyta 2008-11-17)
   197. Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintose supaprastintų pirkimų pavyzdinių taisyklių 29 p. nustatyta, kad „Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu“. Ar šiuo atveju nereikia ir raštiškos pirkimo užduoties pirkimo vykdytojui (pvz. paraiškos), ir tiekėjų apklausos pažymos?

   Perkančioji organizacija, vykdydama apklausą žodžiu gali nerengti supaprastintų pirkimų pavyzdinių taisyklių 33 p. nurodytų pirkimo dokumentų, nes šią informaciją tiekėjams ji pateiks žodžiu. Perkančioji organizacija privalo turėti dokumentus, kurie pagrįstų atliktas viešojo pirkimo procedūras, todėl ji turi turėti dokumentą, kurioje suformuluota užduotis (pvz., paraiška), dokumentą, kuris patvirtintų, jog buvo kreiptasi į tiekėjus ir kokie jų pasiūlymai gauti (pvz., tiekėjų apklausos pažyma).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2008-11-17   Suskleisti
 • Supaprastintų pirkimų taisyklės

 • Techninių specifikacijų projektų skelbimas

 • Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas

 • Valstybės žinios

 • Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityje

  • 257. Ar reikia kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutarties, sudarytos vadovaujantis Pirkimų, susijusių su įstatymu nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1105 (Žin., 2005, Nr. 126-4492; 2011, Nr. 61-2893), sąlygų pakeitimo? (Atsakyta 2014-01-22)
   257. Ar reikia kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutarties, sudarytos vadovaujantis Pirkimų, susijusių su įstatymu nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1105 (Žin., 2005, Nr. 126-4492; 2011, Nr. 61-2893), sąlygų pakeitimo?

   Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, kad Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę šiame įstatyme nustatytais atvejais duoti sutikimą perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras ar pakeisti pirkimo sutarties sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 50 straipsnio 6 dalis nustato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir kai tokiems pirkimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, ir į tai, kad Įstatymo 4 straipsnio 22 dalis nustato, kad viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – šio įstatymo nustatyta tvarka dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau tiekėjų ir vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų raštu, išskyrus šiame įstatyme nurodytus atvejus, kai ši sutartis gali būti sudaroma žodžiu, sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai, 50 straipsnio 6 dalies nuostata taikoma tik sutartims, sudarytoms vadovaujantis Įstatymu. Perkančioji organizacija pati priima sprendimą dėl sutarčių, sudarytų vadovaujantis Pirkimų, susijusių su įstatymu nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1105 (Žin., 2005, Nr. 126-4492; 2011, Nr. 61-2893), keitimo.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 258. Ar supaprastinti viešieji pirkimai, atliekami gynybos ir saugumo srityje, atliekami pagal perkančiosios organizacijos parengtas supaprastintų pirkimų taisykles? (Atsakyta 2014-01-22)
   258. Ar supaprastinti viešieji pirkimai, atliekami gynybos ir saugumo srityje, atliekami pagal perkančiosios organizacijos parengtas supaprastintų pirkimų taisykles?

   Supaprastinti viešieji pirkimai taip pat kaip ir tarptautiniai viešieji pirkimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) (toliau – Įstatymas) nuostatas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vienos Įstatymo nuostatos taikomos supaprastintiems pirkimams, o kitos – tarptautiniams. Pvz.: Įstatymo 26 straipsnis nustato skirtingus paraiškų ir pasiūlymų patekimo terminus supaprastintiems ir tarptautiniams pirkimams. Mažos vertės pirkimai atliekami pagal perkančiosios organizacijos patvirtintas taisykles, kurios turi atitikti šio įstatymo I skyriaus nuostatas (Įstatymo 17 str. 4 d.).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 259. Ar norint nutraukti viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, procedūras reikia gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą? (Atsakyta 2014-01-22)
   259. Ar norint nutraukti viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, procedūras reikia gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą?

   Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos teisė šiame įstatyme nustatytais atvejais duoti sutikimą perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymas nenustato atvejų, kada Viešųjų pirkimų tarnyba duoda sutikimą nutraukti pirkimo procedūras, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukiant pirkimo procedūras nereikalingas.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 260. Ar perkančioji organizacija gali viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis? (Atsakyta 2014-01-22)
   260. Ar perkančioji organizacija gali viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis?

   Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas (Žin., 2011, Nr. 85-4135) numato viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje atlikimą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, tačiau šios sistemos pritaikymas viešiesiems pirkimams gynybos ir saugumo srityje, kai pirkimo procedūrų metu tiekėjams planuojama pateikti įslaptintą informaciją, pareikalautų pernelyg didelių sąnaudų. Šiuo metu nėra techninių galimybių viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje, kai pirkimo procedūrų metu tiekėjams planuojama pateikti įslaptintą informaciją, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityje, kurių pirkimo procedūrų metu nebus pateikta įslaptinta informacija, gali būti atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 261. Ar perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, privalo paskelbti informacinį pranešimą? (Atsakyta 2014-01-22)
   261. Ar perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, privalo paskelbti informacinį pranešimą?

   Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, informacijai aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1S-214 (Žin., 2012, Nr. 113-5774), 15 punktas nustato, kad „<...> Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus neskelbiant apie pirkimą Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nurodytais atvejais, gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai atitinkamai užpildytą Sk-5 tipinę formą „Informacinis pranešimas apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą“. Atlikdama tarptautinį pirkimą neskelbiamų derybų būdu perkančioji organizacija gali paskelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 262. Perkančioji organizacija pranešime apie pirkimą nustatė mažiausią kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičių, kuris yra trys. Įvertinus kandidatų kvalifikaciją paaiškėjo, kad vienas iš jų neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl jo paraiška buvo atmesta. Ar perkančioji organizacija gali kviesti pateikti pasiūlymus du kandidatus nepaisydama to, kad perkančiosios organizacijos pranešime apie pirkimą nustatytas mažiausias kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius yra trys. (Atsakyta 2014-01-22)
   262. Perkančioji organizacija pranešime apie pirkimą nustatė mažiausią kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičių, kuris yra trys. Įvertinus kandidatų kvalifikaciją paaiškėjo, kad vienas iš jų neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl jo paraiška buvo atmesta. Ar perkančioji organizacija gali kviesti pateikti pasiūlymus du kandidatus nepaisydama to, kad perkančiosios organizacijos pranešime apie pirkimą nustatytas mažiausias kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius yra trys.

   Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saygumo srityje, įstatymo (toliau – Įstatymas) 21 straipsnio 3 dalis nustato, kad „Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesta ne mažiau kandidatų negu perkančiosios organizacijos nustatytas mažiausias kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius, jeigu kvalifikacinės atrankos kriterijus atitinka pakankamai kandidatų. Jeigu kvalifikacinės atrankos kriterijus atitinka mažiau kandidatų, negu nustatytas kviečiamų kandidatų skaičius, perkančioji organizacija gali tęsti procedūrą ir kviesti pateikti pasiūlymus visus paraiškas pateikusius ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius kandidatus <...>“. Taigi perkančioji organizacija pateikti pasiūlymus gali kviesti ir du kandidatus. Bet jeigu perkančioji organizacija mano, kad tinkamų kandidatų skaičius yra per mažas, kad būtų galima užtikrinti konkurenciją, ji gali „sustabdyti pirkimo procedūrą ir dar kartą paskelbti pradinį pranešimą apie pirkimą, nustatydama naują paraiškų dalyvauti ribotame konkurse pateikimo terminą, arba nutraukti vykdomą pirkimo procedūrą ir pradėti naują pirkimo procedūrą. Tokiu atveju pirmojo paskelbimo metu atrinkti kandidatai ir antrojo paskelbimo metu atrinkti kandidatai turi būti kviečiami pateikti pasiūlymus pagal šio straipsnio 5–9 dalis <...>“ (Įstatymo 21 straipsnio 4 dalis).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 263. Kokia nauda iš Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 26 str. nurodytų paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminų, jeigu praktikoje šie terminai žymiai ilgesni? Tiekėjai ilgai laukia kol gaus įmonės patikimumo pažymėjimus (iki 6 mėn), todėl mes nustatome ilgą paraiškų pateikimo terminą. (Atsakyta 2014-01-22)
   263. Kokia nauda iš Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 26 str. nurodytų paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminų, jeigu praktikoje šie terminai žymiai ilgesni? Tiekėjai ilgai laukia kol gaus įmonės patikimumo pažymėjimus (iki 6 mėn), todėl mes nustatome ilgą paraiškų pateikimo terminą.

   Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 36 str. 1 d. 12 p. nustato, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ar dalyvių techninį ir (arba) profesinį pajėgumą ir paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti: „kompetentingų valstybės institucijų išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad kandidatas ar dalyvis gali naudoti, saugoti ir perduoti įslaptintą informaciją, reikalingą pirkimui atlikti. Jeigu kandidatas ar dalyvis laiku negali pateikti šio dokumento, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nurodyti papildomą terminą, reikalingą šiam dokumentui pateikti.“ Tiekėjui kreipusis į perkančiąją organizaciją prašant papildomo termino minėtam dokumentui gauti, perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 36 str. 1 d. 12 p. nuostatą, turi teisę pratęsti paraiškų priėmimo terminą. Tiekėjams gavus ilgalaikius įmonės patikimumą patvirtinančius pažymėjimus paraiškų priėmimo terminai sutrumpės.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 264. Kaip elgtis, jeigu tiekėjas nepateikė įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo? Ar prašyti patikslinti kvalifikaciją? (Atsakyta 2014-01-22)
   264. Kaip elgtis, jeigu tiekėjas nepateikė įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo? Ar prašyti patikslinti kvalifikaciją?

   Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saygumo srityje, įstatymo 32 str. 6 d. nustato, kad „Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu kandidato ar dalyvio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.“ Perkančioji organizacija turi prašyti tiekėjo patikslinti duomenis apie kvalifikaciją t.y. pateikti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu tiekėjas per nurodytą terminą nepateikia įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, tiekėjo paraiška atmetama. Jeigu tiekėjas nėra gavęs įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, jis galėjo prašyti perkančiosios organizacijos dar iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pratęsti paraiškų pateikimo terminą.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 265. Pirkimo procedūrų metu tiekėjo darbuotojas, kurį jis buvo nurodęs pasiūlyme ir turintis leidimą dirbti su įslaptinta informacija, išėjo iš darbo. Ar tiekėjas turi teisę nurodyti kitą darbuotoją? (Atsakyta 2014-01-22)
   265. Pirkimo procedūrų metu tiekėjo darbuotojas, kurį jis buvo nurodęs pasiūlyme ir turintis leidimą dirbti su įslaptinta informacija, išėjo iš darbo. Ar tiekėjas turi teisę nurodyti kitą darbuotoją?

   Esant tokiom pagrįstom aplinkybėm tiekėjas turi teisę pasiūlyti kitą darbuotoją, kurio kvalifikacija atitiktų keičiamo darbuotojo kvalifikaciją (t.y. pirkimo dokumentuose reikalaujamą kvalifikaciją).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 266. Ar galima pirkimo dokumentuose nustatyti, kad įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas galiotų iki viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo? (Atsakyta 2014-01-22)
   266. Ar galima pirkimo dokumentuose nustatyti, kad įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas galiotų iki viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo?

   Perkančioji organizacija negali sudaryti įslaptinto sandorio su tiekėju, kuris neturi galiojančio įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo. Tiekėjo pareiga rūpintis, kad jo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai galiotų pirkimo procedūrų ir viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo metu. Jeigu pirkimo procedūrų metu paaiškėja, kad tiekėjo įmonės patikimumo pažymėjimas nebegalioja, jo pasiūlymas atmetamas.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 267. Ar galima mažos vertės pirkimų taisyklėse nustatyti, kad mažos vertės viešieji pirkimai vykdomi apklausos būdu? (Atsakyta 2014-01-22)
   267. Ar galima mažos vertės pirkimų taisyklėse nustatyti, kad mažos vertės viešieji pirkimai vykdomi apklausos būdu?

   Perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės viešuosius pirkimus apklausos būdu, tačiau ji turi aprašyti mažos vertės viešojo pirkimo procedūras vykdant pirkimą apklausos būdu taip, kad šios procedūros atitiktų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintus principus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 268. Koks reikalavimas turi būti nustatytas pirkimo dokumentuose, kad įmonės darbuotojai turėtų gauti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija? (Atsakyta 2014-01-22)
   268. Koks reikalavimas turi būti nustatytas pirkimo dokumentuose, kad įmonės darbuotojai turėtų gauti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija?

   Siūlome įrašyti formuluotę "turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija", nurodant konkrečią slaptumo žymą.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 269. Ar galima įslaptinti pirkimo objektą? (Atsakyta 2014-01-22)
   269. Ar galima įslaptinti pirkimo objektą?

   Sutartyje siūlome nurodyti neįslaptintą pirkimo objektą. Jei detalus pirkimo objektas yra įslaptintas, siūlome nurodyti, kad detalus pirkimo objektas pateikiamas sutarties priede, kuris pažymimas atitinkama slaptumo žyma.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 270. Jeigu per kalendorinius metus perkančioji organizacija perka paslaugas vadovaudamasi tiek Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu tiek Viešųjų pirkimų įstatymu ar tokių pirkimų vertės turėtų būti sumuojamos? (Atsakyta 2014-01-22)
   270. Jeigu per kalendorinius metus perkančioji organizacija perka paslaugas vadovaudamasi tiek Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu tiek Viešųjų pirkimų įstatymu ar tokių pirkimų vertės turėtų būti sumuojamos?

   Ne. Pirkimams, atliekamiems vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ir pirkimams atliktiems vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu yra taikomos skirtingos paslaugų kategorijos. O taip pat Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 15 straipsnio 11 dalis numato, kad „Šiuo įstatymu reglamentuojamų pirkimų vertė skaičiuojama neatsižvelgiant į panašių prekių ar paslaugų, perkamų pagal kitas pirkimo procedūras, vertes.“

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 271. Ar reikės Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo, norint pakeisti mažos vertės pirkimo metu sudarytos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas? (Atsakyta 2014-01-22)
   271. Ar reikės Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo, norint pakeisti mažos vertės pirkimo metu sudarytos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas?

   Ne. Atsižvelgiant į tai, kad mažos vertės pirkimams taikomos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo I skyriaus nuostatos (Įstatymo 17 straipsnio 4 dalis), norint pakeisti viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos atlikus mažos vertės viešąjį pirkimą, sąlygas, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 272. Koks yra trumpiausias paraiškų pateikimo terminas tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atliekant neskelbiamų derybų būdu? (Atsakyta 2014-01-22)
   272. Koks yra trumpiausias paraiškų pateikimo terminas tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atliekant neskelbiamų derybų būdu?

   Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas nereglamentuoja konkretaus paraiškų pateikimo termino, kai tarptautinės vertės viešasis pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančiosios organizacijos nustatytas paraiškų priėmimo terminas turi būti pakankamas paraiškoms parengti.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 273. Koks yra trumpiausias pasiūlymų pateikimo terminas tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atliekant skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdais? (Atsakyta 2014-01-22)
   273. Koks yra trumpiausias pasiūlymų pateikimo terminas tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atliekant skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdais?

   Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas nereglamentuoja konkretaus pasiūlymų pateikimo termino, kai tarptautinės vertės viešasis pirkimas atliekamas skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdais. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų priėmimo terminas turi būti pakankamas pasiūlymams parengti. Nustatydama šį terminą perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą pasiūlymams parengti.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 274. Kokiai pirkimo objekto rūšiai reikėtų priskirti saugiųjų dokumentų blankus? (Atsakyta 2014-01-22)
   274. Kokiai pirkimo objekto rūšiai reikėtų priskirti saugiųjų dokumentų blankus?

   Atsižvelgiant į tai, kad atlikus saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugų viešojo pirkimo procedūras ir pasirašius viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su laimėjusiu dalyviu prasideda sudėtingas saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos procesas (blankų gamyba turi atitikti tiekėjui pateiktas technologines apsaugos priemones, gaminant saugiojo dokumento blanko etaloną dalyvauja Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos ir kt.), saugiųjų dokumentų blankų pirkimai turėtų būti priskiriami paslaugų viešiesiems pirkimams. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo priedėliuose nurodytuose paslaugų sąrašuose (skirtingai nei Viešųjų pirkimų įstatyme) nėra leidybos ir spausdinimo paslaugų kategorijos, todėl saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos perkamos kaip 26 kategorijos paslaugos („kitos paslaugos“), kurios patenka į Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos i saugumo srityje, įstatymo 2 priedėlį. Šiuo atveju, nepriklausomai nuo pirkimo vertės, atliekamas supaprastintas viešasis pirkimas.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 275. Ar galima netaikyti Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo jeigu įslaptinta informacija nebus atskleista pirkimo procedūrų metu, o bus atskleista tik po pirkimo sutarties sudarymo? (Atsakyta 2014-01-22)
   275. Ar galima netaikyti Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo jeigu įslaptinta informacija nebus atskleista pirkimo procedūrų metu, o bus atskleista tik po pirkimo sutarties sudarymo?

   Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnio 2 ir 6 punktuose nurodyta, kad šis įstatymas taikomas pirkimams, kurių objektas yra įslaptinta įranga, įslaptinti darbai ar įslaptintos paslaugos, o įstatymo 4 straipsnyje įslaptinta įranga, įslaptinti darbai ar įslaptintos paslaugos apibrėžiamos kaip „su įslaptinta informacija susijusi įranga, darbai ar paslaugos <...> kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą informaciją“, taigi, šiems pirkimams turi būti taikomos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatos.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 276. Kokiu įstatymu vadovaujantis turi būti perkamos saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugos: Viešųjų pirkimų įstatymo ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatomis? (Atsakyta 2014-01-22)
   276. Kokiu įstatymu vadovaujantis turi būti perkamos saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugos: Viešųjų pirkimų įstatymo ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatomis?

   Įslaptintos paslaugos yra priskiriamos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo taikymo sričiai (Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnio 6 punktas). Įstatymo 4 straipsnio 8 dalis apibrėžia įslaptintas paslaugas kaip su įslaptinta informacija susijusias paslaugas, naudojamas nekarinio saugumo tikslais, arba paslaugas, kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą informaciją. Jeigu perkamos saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos, kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą informaciją, ar paslaugos, kurios yra susijusios su įslaptinta informacija (slaptų pašto siuntų gabenimo paslaugos, saugumo zonų valymo paslaugos), šios paslaugos turi būti perkamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatomis.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
  • 277. Ar perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinės vertės ar supaprastintus pirkimus, privalo pirkimo dokumentuose nustatyti Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 1 dalies kvalifikacijos reikalavimą? (Atsakyta 2014-01-22)
   277. Ar perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinės vertės ar supaprastintus pirkimus, privalo pirkimo dokumentuose nustatyti Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 1 dalies kvalifikacijos reikalavimą?

   Taip, privalo. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad „perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroro aktą, terorizmo kurstymą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2014-01-22   Suskleisti
 • Viešojo pirkimo komisija

  • 278. Ar visais viešųjų pirkimų atvejais viešajam pirkimui organizuoti ir atlikti privalo būti sudaryta viešojo pirkimo komisija? (Atsakyta 2012-12-03)
   278. Ar visais viešųjų pirkimų atvejais viešajam pirkimui organizuoti ir atlikti privalo būti sudaryta viešojo pirkimo komisija?

   Atsakymas. Viešojo pirkimo komisija privalo būti sudaryta visais viešųjų pirkimų atvejais, išskyrus supaprastintus viešuosius pirkimus (Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 1 dalis). Ši Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata taikoma viešiesiems pirkimams, pradėtiems nuo 2012 m. spalio 1 d., įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimams.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2012-12-03   Suskleisti
 • Viešųjų pirkimų sutartys, sutarčių keitimas

 • Viešųjų pirkimų įstatymo išimtys

 • Viešųjų pirkimų įstatymo taikymas

 • Žalieji viešieji pirkimai

 • Apie CVP IS ir VPM IS

 • CVP IS bandomoji ir mokymosi aplinka (demo)

 • Pirkimo dokumentų viešinimas su skelbimu

 • Registracija CVP IS

 • Skelbimai ir ataskaitos

  • 373. Kaip elektroninėmis priemonėmis išsiųsti užpildytą ataskaitą? (Atsakyta 2009-08-04)
   373. Kaip elektroninėmis priemonėmis išsiųsti užpildytą ataskaitą?

   Tam, kad užpildytą ataskaitą išsiųstumėte elektroninėmis priemonėmis, atlikite šiuos žingsnius:

   1. Išsaugokite užpildytą ataskaitą;
   2. Funkcijų sąraše paspauskite „Tikrinti“;
   3. Atsiranda lentelė su tikrinimo rezultatais. Jeigu joje rodomos klaidos, jas reikia ištaisyti. Kai klaidų nebebus, lentelėje paspauskite „Saugoti“. Turi atsirasti pranešimas „Ataskaita išsaugota sėkmingai“, paspauskite mygtuką „OK“ („GERAI“).;
   4. Toliau pasirinkite „Techninės dalies“ langą ir prie punkto „Patvirtinama jog atspausdinto oficialaus dokumento duomenys sutampa su VPM IS pateiktais duomenimis“ uždėkite varnelę;
   5. Funkcijų sąraše spauskite „Saugoti ir grįžti“, atsiradusioje tikrinimų rezultatų lentelėje vėl paspauskite „Saugoti“;
   6. Atsiradusiame ataskaitų sąraše, kairėje pusėje esančiame stulpelyje „Siųsti“ turi būti langelis varnelei uždėti. Uždėję varnelę, Jūs pažymite, kad norite išsiųsti šią ataskaitą;
   7. Toliau kairėje pusėje esančiame funkcijų sąraše paspauskite „Siuntimas“;
   8. Atsiradusioje lentelėje pasirinkite, kad norite siųsti į Viešųjų pirkimų tarnybą ir paspauskite „Vykdyti“;
   9. Sąraše pateiktos informacijos apie ataskaitą tekstas turi pasidaryti mėlynos spalvos. Tai reiškia, kad ataskaita jau išsiųsta Viešųjų pirkimų tarnybai.

   Pastaba: Internet Explorer neturi blokuoti atsidarančių langų (angl. Pop-up) darbo CVP IS/VPM IS serveryje metu.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2009-08-04   Suskleisti
  • 374. Prie SK-6 skelbimo prisegti pirkimo dokumentai, bet ant jų paspaudus rodo, kad failas nerastas, kodėl? (Atsakyta 2009-08-04)
   374. Prie SK-6 skelbimo prisegti pirkimo dokumentai, bet ant jų paspaudus rodo, kad failas nerastas, kodėl?

   Jūsų naršyklėje užblokuoti laikinieji langai (pop-up), reikia jų blokavimą nuimti ir iš naujo prisegti failą:

   1. Interneto lango viršutiniame meniu rinkitės „Įrankiai“ (Tools);

   2. Rinkitės „Laikinųjų langų blokavimas“ (Pop-up Blocker);

   3. Spauskite „Išjungti“ (Turn Off Pop-up Blocker).

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2009-08-04   Suskleisti
  • 375. Kodėl neleidžia prisegti dokumentų prie SK-6 skelbimo? (Atsakyta 2009-08-04)
   375. Kodėl neleidžia prisegti dokumentų prie SK-6 skelbimo?

   Reikia ištrinti papildomą informaciją, ir tuomet bus galima prisegti failą.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2009-08-04   Suskleisti
  • 376. Kaip elektroninėmis priemonėmis išsiųsti užpildytą skelbimą? (Atsakyta 2009-08-04)
   376. Kaip elektroninėmis priemonėmis išsiųsti užpildytą skelbimą?

   Norint pateikti skelbimą Viešųjų pirkimų tarnybai:

   1. Išsaugokite užpildytą skelbimą;
   2. Funkcijų sąraše paspauskite „Tikrinti“. Jei yra klaidų, ekrane pasirodo lentelės, kuriose paaiškinama, kas neužpildyta ar blogai užpildyta.
   3. Ištaisius klaidas ir dar kartą patikrinus skelbimą, „Techninėje dalyje“ pažymima „varnelė“, kur parašyta „Pildo PO: patvirtinama, jog atspausdinto oficialaus dokumento duomenys sutampa su DB esančiais duomenimis“, ir spaudžiamas mygtukas „Saugoti ir grįžti“.
   4. Funkcijų sąraše spauskite „Saugoti ir grįžti“, atsiradusioje tikrinimų rezultatų lentelėje vėl paspauskite „Saugoti“;
   5. Atsiradusiame skelbimų sąraše, kairėje pusėje esančiame stulpelyje „Siųsti“ turi būti langelis varnelei uždėti. Uždėję varnelę, Jūs pažymite, kad norite išsiųsti šį skelbimą;
   6. Toliau kairėje pusėje esančiame funkcijų sąraše paspauskite „Siuntimas“;
   7. Atsiradusioje lentelėje pasirinkite, kad norite siųsti į Viešųjų pirkimų tarnybą ir paspauskite „Vykdyti“;

   Sąrašo grafoje „PO išsiuntimo data“ atsirado skelbimo išsiuntimo data ir laikas ir pasikeičia pateiktos informacijos apie skelbimą teksto spalva. Tai reiškia, kad skelbimas jau išsiųstas Viešųjų pirkimų tarnybai.

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
   Atsakyta 2009-08-04   Suskleisti
 • Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių paskelbimas CVP IS

 • Tiekėjų užduoti klausimai

 • Viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

 • _
  Į viršų^

  Atgal
  Įveskite el.pašto adresą